ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – இல்லறத்தில் இவர்கள் (காரல் மார்க்சும் ஜென்னியும்) – செ. தமிழ்ராஜ்

மதுரை புறநகர் மாவட்ட 15 ஆவது மாநாட்டில் குழந்தை கவிஞர் தோழர் குராயூர் எரியீட்டி அவர்கள் எழுதி வெளியிடப்பட்ட இல்லறத்தில் இவர்கள் எனும் காரல்மார்க்ஸ் ஜென்னியின் வாழ்க்கை…

Read More