ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – “குறுங்” – பிரியா புரட்சிமணி

எனது நூலகத்தின் 500 ஆவது புத்தகம். விழியன் அவர்களை நேரில் சந்தித்து இந்த புத்தகத்தில் கையெழுத்து வாங்கியது கூடுதல் நெகிழ்ச்சி. தமிழில் சிறார் இலக்கியம் தற்போது தான்…

Read More