இஸ்லாம்

தொடர்: 23 : தோல்வியடைந்த ராஜதந்திர பயணம் – அ.பாக்கியம்

தோல்வியடைந்த ராஜதந்திர பயணம் முகமது அலி, 1980 பிப்ரவரி 3 முதல் 10வரை அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜிம்மி கார்ட்டரின் சிறப்பு தூதராக ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொண்டார்.…

Read More

தொடர்-19: ஆளுமைகளின் அடிப்படை வேறுபாடுகள் -அ.பாக்கியம்

ஆளுமைகளின் அடிப்படை வேறுபாடுகள் மால்கம் எக்ஸ் 1946 முதல் 52 வரை சிறையில் இருந்தார். 1952 ம் ஆண்டு அவர் சிறையில் இருந்து வெளிவந்தவுடன் எலிஜா முகமதுவின்…

Read More