உட்காது

நம்ம பாப்பா/மனிதக் கரு – 7வது வாரத்திலிருந்து- 9வது வாரம்வரை- பேராசிரியர் மோகனா

நம்ம பாப்பா/மனிதக் கரு – 7வது வாரத்திலிருந்து- 9வது வாரம்வர மனிதத் கரு 6 வது வாரத்தில், தலையில் இருந்து வால்வரை..1.0 செ.மீ நீளம் இருக்கும். ​…

Read More