ராய் மாக்ஸமிவின் “உப்பு வேலி”

ஒரு பயண நூல் போல் எழுதப்பட்ட பதிவு செய்யப்படாத இந்திய மக்களின் துயரம் குறித்த ஆவணங்களின் தொகுப்பு இந்த நூல். ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்திற்காக எவ்வளவு பெரிய…

Read More

ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – “உப்புவேலி” – பெ.விஜயகுமார்

உலகின் மிகப் பெரிய உயிர்வேலி பற்றி ஆங்கிலேய வரலாற்று ஆய்வாளர் ராய் மாக்ஸம் எழுதிய வரலாற்று ஆவணம் ஆப்பிரிக்க, ஆசிய நாடுகளை அடிமைப்படுத்திய ஆங்கிலேயர்கள் அந்நாடுகளில் இழைத்த…

Read More