ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் –” உயிர்க்கொல்லி நோய்கள்: மீண்டும் வருகிறதா ஆபத்து” – து.பா.பரமேஸ்வரி

ஆதி முதல் அண்டம் வரை ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் மனிதருக்கு மருத்துவத்தேவை அவசியமாகிறது. ஆதிக்கால மனிதர் இயற்கை வாழ்வியலுடன் அணுக்கமாக இருந்து வந்ததால். மருத்துவத்தேவை அவசியப்படவில்லை. ஆனால் இன்று…

Read More