உயிர்வேதியல்

வேதியலுக்கான நோபல் பரிசு 2020 – விஜயன்

வேதியலின் ஒரு பிரிவான உயிர் வேதியல் கண்டுபிடிப்பு ஒன்று இந்தாண்டுக்கான‘நோபல்பரிசு பெற்றிருக்கிறது. சென்ற ஆண்டு மின்வேதியல் என்ற பிரிவில் நடைபெற்ற கண்டுபிடிப்பு நோபல் பரிசைப் பெற்றது. இந்தாண்டு…

Read More