சாமர்செட்டின் சிறுகதை (Somerset Maugham) ‘எட்வர்ட் பர்னார்டின் வீழ்ச்சி’ (Fall of Edward Bernard)

இந்த சிறுகதை இரு நண்பர்கள் ஒரே பெண்ணைக் காதலிப்பது அதில் ஒருவன் நட்பிற்காக தன் காதலை மறைத்து தியாகம் செய்வது என்று நமக்கு பழக்கமான கருவில் செல்கிறது.…

Read More