ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – எண்ணுணர்வும் எண்ணறிவும் – மொ. பாண்டியராஜன்

நாம் வாய்கிழிய கத்தி சொல்லுவதில் இல்லை கற்றல். குழந்தைகளின் புலன்களின் வழியே சிந்தனைத்தூண்டுவது தான் உண்மையான கற்றல். என்ற சொற்றொடரிலிருந்து இந்த புத்தகத்தினை உங்களுடன் என் அனுபவத்தை…

Read More