ஏரி

  • தொடர் 41: சமகாலச் சுற்றுசூழல் சவால்கள் – முனைவர். பா. ராம் மனோகர்

    தொடர் 41: சமகாலச் சுற்றுசூழல் சவால்கள் – முனைவர். பா. ராம் மனோகர்

        “ மாண்புமிகு” நீர் ஆதாரங்கள்! மறந்து போய்விட்ட மாநகர மக்கள்!! “மக்கள் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்பிவிட்டனர் “….. ஆம், புயல், வெள்ளம், மழை, எல்லாம் கடந்த பின்னர் ஓரிரு நாட்களில் மக்கள் தங்கள் துன்பங்கள், பிரச்சினைகளுக்கு ஒரு தற்காலிக நேர்மறை தீர்வு கிடைத்து, வாழ்வாதாரம் மீளப்பெற்றுவிட்டால்,…