ஐன்ஸ்டீன்

 நூல் அறிமுகம்: ஐன்ஸ்டீன்  – நமது பக்கத்து வீட்டுக்காரர் -கமலாலயன் 

ஐன்ஸ்டீன் உலகம் நன்கறிந்த ஓர் அறிவியலாளர்.அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றுக் கட்டுரை இது.மிக முக்கியமான செய்திகளைத் தொகுத்துக் கூறுவதுடன்,ஐன்ஸ்டீனின் உளவியல் பண்புகளையும் வெளிப்படுத்திக் காட்டும் நெடுங் கட்டுரை.இதை ஸ்னோவின்…

Read More