கசப்புச் சுவைகள்

பாங்கைத் தமிழன் கவிதைகள்

கசப்புச் சுவைகள். ************************* (1) நவீன உடைகள் அடைக்கலப் படுத்திக் கொள்கின்றன வறுமை (2) வெள்ளையும் ஒன்று கொள்ளையும் ஒன்று கொடி நிறம் வேறு (3) தாளமிசைக்கும்…

Read More