கடலின் மலைக் காடுகள்

நூல் அறிமுகம்: ஆழ்கடல் -முனைவர் சு.பலராமன்

ஆழ்கடலுக்குள் பயணம் : நாராயணி சுப்ரமணியன் எழுதிய ’ஆழ்கடல்’ சூழலும் வாழிடங்களும் – நூல் அறிமுகம் கடல்சார் உயிரின ஆராய்ச்சியாளராக உள்ள முனைவர் நாராயணி சுப்ரமணியன் ஆழ்கடல்…

Read More