ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – “இருளுக்குள் ஒளி” – கவிஞர் ச. இராஜ்குமார்

இருளுக்குள் ஒளி என்பது வெறும் வெளிச்சம் மட்டுமல்ல அது நமக்கு ஒரு ஒளியை தருகிறது ஒரு வழி பாதையை அமைக்கிறது ஒரு போதனையை தருகிறது ஒரு ஞானத்தை…

Read More