கவிப்பேரரசு வைரமுத்துவின் “மகா கவிதை”

“மகா கவிதை” முகப்பு ஓவியம் வைரமுத்து… வி ன் அட்டையில் கவிஞர் படம்.. கெட்டி அட்டை- அதன் உயரம் /அகலம் /வடிவம் ,பக்கத்திற்கு பக்கம் பின்னணியில் அமைந்த…

Read More