ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – காத்திருக்கும் வண்ணமயில் – பாரதிசந்திரன்

மயிலின் தோகைக்குள் விரியும் ஓருலகம் “இலக்கியம் என்பது நூலாசிரியர்கள் இலக்கியத்தை முன்னெடுத்துச் செல்லவோ, புதுப்பிக்கவோ முயற்சி செய்யும் ஒரு வழக்கமான நடைமுறையாகும். இதன் காரணமாக அது எப்போதும்…

Read More