அக்குஹீலர் அ.உமர்பாரூக் “கிருமிகள் உலகில் மனிதர்கள்” – நூலறிமுகம்

தீநுண்மியின்றி அமையாது உலகு பூமி தோன்றுவதற்கு முன்பே நுண்ணுயிரிகள் இப்பேரண்டம் முழுவதிலும் வாழ்ந்ததாக ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். அசலில் இந்த பிரம்மாண்டமான அண்டம் துகள்களாக உடைந்து துண்டுகளாகப் பிளவுபட்டு…

Read More