குடிசை

சிறுகதை:விளம்பரத்தட்டியில் வீடு – இராமன் முள்ளிப்பள்ளம்

பழைய பெயர் ஆறு முக்கு. இதை ஏற்படுத்த ஏழு சாலைகள் தேவை. பல கிராம மக்கள் ஏழு திசைகளில் இருந்து வந்து நகரில் விளை பொருட்களை விற்றனர்.…

Read More