சக்தி

சக்தி கவிதை

நீயே நேசி….!!! உன்னை நம்பித்தான் கண்களை மூடிக்கொண்டு‌ காற்றில் ‌நடந்தேன் அடுத்த கட்டம் பற்றி நீ பேசியவைகள் காதுகளில் இதமாக இன்னமும். அவ்வளவு தான் நான் இப்போதும்…

Read More