ஆயிரம் புத்தகம், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூல் அறிமுகம் – வார்த்தைகளில் ஒரு வழக்கை -சு .பொ .அகத்தியலிங்கம்

“இந்த ‘ஏன்’ என்னைப் பல வேதனைகளுக்கு உள்ளாக்கியது.” நீண்ட நாட்களாக வாசிக்க நினைத்திருந்த இந்த புத்தகம் இப்போதுதான் வாசிக்கக் கிடைத்தது . தாமதமாகவேனும் சரியான புத்தகத்தை வாசித்த…

Read More