கவிதை: நீதி – சரகு

சட்டம் ஏழைகளுக்குச் சாதகமாக இருப்பதில்லை .. இருக்கும் ஒன்றிரண்டும் ஏழைகளால் அணுகமுடிவதில்லை .. அணுகினாலும் அதிகாரத்தை மோதி ஆதரவு பெறமுடிவதில்லை .. பெற்றாலும் .. வார்த்தைகளோ நீதியின்…

Read More