ஆயிரம் புத்தகம், ஆயிரம் எழுத்தாளர்: நூலறிமுகம் – சரசுவதிக்கு என்ன ஆச்சு -விஜிரவி

‘’மங்கையராய் பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவம் செய்திடல் வேண்டுமம்மா என்ற பாரதியின் கூற்று பெண்மையை உயர்த்திப் பிடித்தாலும், ஒரு பெண் உடல் ரீதியாக படும் துன்பங்களும் ஏராளம், அதில்…

Read More