ஆயிரம் புத்தகம், ஆயிரம் எழுத்தாளர்: நூலறிமுகம் – சாக்ரடீஸின் சிவப்பு நூலகம் – ஞா .ஆனந்தன்

இன்றைய நவீன டிஜிட்டல் உலகத்தில் சிந்தனை மங்கி, தன்னுடைய இயல்புகளை இழந்து கொண்டிருக்கும் குழந்தைகளைப் புத்தக வாசிப்பின் அவசியத்தைத் தூண்டும் வகையில் “சாக்ரடீஸின் சிவப்பு நூலகம் ”…

Read More