ஐ.தர்மசிங் எழுதிய கவிதைகள்

1. ” கருவறை” ஒன்றில் தீப ஒளியின் பரவல் ஒன்றில் அடர் இருட்டின் ஆதிக்கம் ஒன்றில் ஊசலாடும் நம்பிக்கை ஒன்றில் தீர்க்கமான நம்பிக்கை ஒன்றில் ஒன்றன் பின்…

Read More