வில்ஹெல்ம் லீப்னெஹ்ட் எழுதிய “சிலந்தியும் ஈயும்” நூல் அறிமுகம்

நான் முதன் முதலில் மார்க்சியம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அல்லது வர்க்கங்கள் என்றால் என்ன? கம்யூனிஸ்ட் கட்சி என்றால் என்ன? (போல்ஷ்விக், மென்ஷ்விக், பூர்ஷ்வாக்கள் என்று பல தோழர்கள்…

Read More