“சுயம் தொலைத்து” கவிதை – Dr ஜலீலா முஸம்மில்

கோபமாகக் கத்திவிட்டு அடுத்த பொழுதுகளில் ஏது செய்யப் போகிறோம் குதர்க்கமாகப் பேசிவிட்டுப் பின்னர் என்ன செய்வதாக உத்தேசம் குறைகளைக் கண்டு முரண்பட்டு என்ன பிரதிபலன் அருகில் இருப்பவரின்…

Read More