அத்தியாயம் 33: பெண்: அன்றும், இன்றும் – நர்மதா தேவி

மனமாற்றத்தை விதைப்பது என்றால் என்ன? பாட்டாளி வர்க்க சோஷலிச அரசு வந்ததும் சமூகத்தில் காலங்காலமாக நிலைப்பெற்றிருக்கும் ஆணாதிக்க முறை போன்ற சமூகப் புற்றுகளை உடனே அகற்றிவிட முடியாது.…

Read More