டால்ஸ்டாய் கதைகள்

டால்ஸ்டாய் கதைகள் – நூலறிமுகம்

டால்ஸ்டாயின் மூன்று கதைகளின் தொகுப்பு இந்நூல். ‘இருவர்’ பணம் ஈட்டுவதையே வாழ்வின் குறிக்கோளாக கொண்ட பேராசைக்காரன் வாஸிலி ஆன்ட்ரீவிச் பிரகுணோவ், தனது விசுவாசமான ஊழியன் நிகிட்டாவைக்கூட சுரண்டுகிறான்.…

Read More