டூரிங்கிற்கு மறுப்பு

மார்க்ஸ், எங்கெல்ஸ் பார்வையில் கற்பனா சோசலிஸ்டுகள்  – எஸ்.வி.ராஜதுரை

கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளைச் சேர்ந்தவர்களோ அல்லது மார்க்ஸியத்தில் அக்கறை உள்ளவர்களோ விமர்சனப் பகுப்பாய்வுக் கற்பனாவாத சோசலிசமும் கம்யூனிசம் பற்றி – குறிப்பாக சேன் சிமோன் (Saint-Simon), சார்ல்ஸ் ஃ…

Read More