தமிழ்மகன்

தமிழ்மகன் எழுதிய “ஞாலம்” – நூலறிமுகம்

இந்த நாவல் ஒரு உண்மை கதையைத் தழுவிய நாவல் இது பல நிகழ்வுகளை நமக்கு சொல்கிறது இந்த நாவல் நிலம் பற்றி பேசுகிறது இதை பேசிய மனிதர்…

Read More