தமிழ் இலக்கியத்தின் கோட்பாட்டிற்கு ஓர் அறிமுகம்

Dr. M.இளங்கோவன் எழுதிய “An Introudction to Theorising Tamil Literature” (தமிழ் இலக்கியத்தின் கோட்பாட்டிற்கு ஓர் அறிமுகம்) -நூலறிமுகம்

தமிழிலக்கியத்தைக் கோட்பாட்டுக்கு உட்படுத்தல் தமிழ் இலக்கியப் பனுவல்களை ஆங்கிலத்திலும் பிறமொழிகளிலும் கொண்டு செல்வதே அரிதாக இருக்கிறது. தமிழ் இலக்கியத்தில் திறனாய்வு இப்போதுதான் தொடங்கியிருக்கிறது என்று சொல்லலாம். திறனாய்வு…

Read More