ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூல் அறிமுகம் – தஸ்தயேவ்ஸ்கியின் *கேலிக்குரிய மனிதனின் கனவு* – புவனேசரி

மனித உணர்வுகளை மனித இயல்புகளையும் மிகவும் துல்லியமாக தன்னுடைய எழுத்துக்கள் மூலம் வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மாபெரும் எழுத்தாளர் தஸ்தயேவ்ஸ்கி அவர்கள். இந்த புத்தகத்தை தமிழில் மொழிப்பெயர்த்தவர் வழிப்போக்கன்.…

Read More