தாயனை

 பொறியாளர் வெண்பா  எழுதிய “தாயனை” – நூலறிமுகம்

“DNA குறித்த எளிய அறிவியல் தகவல்கள்” டி என் ஏ என்பதன் தமிழாக்கம் தாயனை. நம்மோடு நம் வாழ்வியல் முறையில் பின்னிப் பிணைந்து இருக்கும் மரபணுவின் ஆச்சரியங்களை…

Read More