திடக் கழிவு

  • தொடர் 40: சமகாலச் சுற்றுசூழல் சவால்கள் – முனைவர். பா. ராம் மனோகர்

    தொடர் 40: சமகாலச் சுற்றுசூழல் சவால்கள் – முனைவர். பா. ராம் மனோகர்

            தொழிற்சாலை தீமையில்லா மாசு பிரச்னை தீர்வுகள் காண என்றுமே இயலாதா!     சமீபத்தில், நான் ஒரு ரயில் பயணத்தில் இருந்த போது, தொழிற் சாலைகள் நிறைந்த பகுதி, கடக்க நேரிட்டது. அப்பகுதியினைப் பார்க்கையில், தொழிற்சாலையில் பயன்படுத்தி வெளியேற்றிய தீமை தராத கழிவுகள்…