தென்றல் கவிதைகள்

1 குளிர் பதனப் பெட்டியில் இருக்கும் தொடைக்கறி ஓடிய தடமொன்றில் அழிந்து நடந்திருக்கும் குளம்படி வரிசை சாவு ஓலத்தில் துக்கம் மெல்லும் வாய்கள் அவரவர் அசைபோடும் முன்…

Read More

தென்றல் கவிதைகள்

1 உன் உபய என் ரொம்பத்தானை ஹேர்பின் இடைவெளியில் சிமிட்டும் நட்சத்திரம்போல சூடிக் கொண்டுபோனாய் அதன்பொருட்டு ரொம்பவும் உருண்டு புரண்டவர்களுக்கு எதன்பொருட்டும் கருந்துளைக் காதுகள் ரொம்பத்தான் எனும்…

Read More