தேவி

தேவியின் கவிதை

நீலமணிமிடற்றானாலும் நிறுத்த இயலாதது ஒன்றல்ல இரண்டு கார்மேகக் களிறுகளின் வன வலசை கருங்கொண்டலின் நில வலசை வந்தே தீரும் ஆயிரம் வருடங்கள் கடந்தாலும் அதன் வழிதேடி.. என்…

Read More