கவிதை : தோற்றுப்போ – Dr ஜலீலா முஸம்மில்

உனக்கு ஒரு வீதம் நன்மை இராத போதும் உனக்கு ஒரு வீதம் முக்கியத்துவம் தராத போதும் உனது திருப்தி இன்மையிலும் உன் நிம்மதி குலைந்த நிலையிலும் உள்ளத்தீ…

Read More