சக்தி சூர்யாவின் “நரவேட்டை”

உழைப்பு நம்பி வாழும் உலகில், நாலுபேரு நாலுவிதம் என்ற கருத்தில் சமரசமில்லாத காட்டு மனிதர்களின் உண்மை கதை தான் நரவேட்டை. ஆதி மனிதனின் வேட்டை பழக்கத்தில் இருந்து…

Read More