கலை இலக்கிய செயல்பாட்டாளர்களின் ஆவணம் – “வீதி100” – நூலறிமுகம்

புதுக்கோட்டை நகரில் தொடர்ந்து மாதாந்திர இலக்கிய சந்திப்பு மூலம் 115 இலக்கிய சந்திப்புகள், செயல்பாட்டுகளை நிகழ்த்திய அமைப்பு வீதி. இளம் மற்றும் புதிய படைப்பாளிகளை உருவாக்கிய அமைப்பு.…

Read More