க. மூர்த்தி எழுதிய “பங்குடி ” – நூலறிமுகம்

பங்குடி நாவலின் எழுத்தாளர் க. மூர்த்தி சிரத்தை எடுத்து இந்நாவலை எழுதியுள்ளார். பங்குடி புத்தகம் வாசிக்க மிகவும் சிரமமாக இருந்தாலும் அதில் வரும் கதைகள் மிக அருமையான…

Read More