பணமதிப்பழிப்பு நாடும் நடப்பும்

ம.மு.அரங்கசுவாமி எழுதிய “பணமதிப்பழிப்பு நாடும் நடப்பும்” – நூலறிமுகம்

“அவலை நினைத்து உரலை இடித்த கதை” இச்சிறுநூல் நவம்பர் 8 2016 அன்று இந்தியப் பிரதமர் அறிவித்த ரூபாய் 500,ரூபாய் 1000 நோட்டுகள் மதிப்பழிப்பு செய்யப்பட்ட செய்தியையும்,…

Read More