சி. மகேசுவரன் எழுதிய “பண்பாட்டு ஆய்வியல்” – நூலறிமுகம்

முனைவர் சி.மகேசுவரன் அவர்களால் எழுதப்பட்டு 2023 மே மாதத்தில் பாரதி புத்தகாலயம் நிறுவனத்தின் வெளியீடாகத் தமிழ் ஆய்வுலகத்திற்குக் கிடைக்கப்பெற்றுள்ள நூல் “பண்பாட்டு ஆய்வியல் பண்பாட்டியல் குறித்த முழுதளாவிய…

Read More