பா .சுவாதியின் கவிதைகள்

புற்றுநோய் தினம் தினம் இறப்பை எண்ணியும் வாழும் வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை இழந்தும் ! தன் உறுப்புகளுடன் தானே போரிட்டும்! மருந்துகள் தேடப்பட்டும் ! தன்னைத்தானே வெறுத்தும் !…

Read More