பிரஷ்னேவை

தொடர்-21: மாஸ்கோ பயணமும் மன மாற்றமும் -அ.பாக்கியம்

மாஸ்கோ பயணமும் மன மாற்றமும் முகமது அலி, கானா நாட்டில் பயணம் மேற்கொண்டபோது, ஆப்பிரிக்காவைப் பற்றி, வெள்ளையர்கள் சித்தரித்த அனைத்தும் பொய் என்று எப்படி உணர்ந்து கொண்டாரோ…

Read More