புரட்சித் தலைவன்

  • கவிதை: புரட்சித் தலைவன் – பிச்சுமணி

    கவிதை: புரட்சித் தலைவன் – பிச்சுமணி

          பிடல் – நீங்கள் பிறந்து ஆண்டுகள் பல ஆயின ஆனாலும் நீங்கள் இன்றைக்கும் இடதுசாரி இளைஞன் நீங்கள். காலம் யாருக்காவும் காத்திருக்காது அதுதன் கடமையைச் செய்து கொண்டே இருக்கும் காலம் தாழ்த்தாதீர்களென்ற ஜோஷ்மார்டியை நீங்கள் தேசியத் தலைவனாய் அடையாளம் கண்டீர். நாங்கள் இன்று உலகத்தலைவனாய்…