ஆயிரம் புத்தகம், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூல் அறிமுகம் – புலி வேட்டை (சிறுகதை தொகுப்பு) – உஷா

களங்கள் பல, காட்சிகள் பல ஆனால் மனிதம் ஒன்றே 14 சிறுகதைகளைக் கொண்ட தொகுப்பு 1.கனவு ராஜ்யம் இந்த தொகுப்பில் முதல் கதையும் முதன்மையான கதையுமாகிறது. தன்…

Read More