கவிதை : பெண்ணுயர – அ.சீனிவாசன்

1. காந்திக்கு முன்பிருந்தே அமைதியை ஆயுதமாக்கிக்கொண்ட இனம். பூமாதேவிக்கு முன்பிருந்தே பொறுமையை அணிகலனாக்கிக் கொண்ட இனம். தமிழுக்கு முன்பிருந்தே இனிமையை இயல்பாக்கிக்கொண்ட இனம். பிரம்மனுக்கு முன்பே ஆக்கலை…

Read More