“பேரம்” கவிதை – இரா.கலையரசி

சாணி மெழுகிய கூடைக்குள் வெண்டைப் பிஞ்சுகள் எட்டிப் பார்த்தன. மூக்கு நீண்ட கிளிகளாக சிலவும் மூக்குடைந்த ஆந்தையாக பலவும் ஒன்றையொன்று பார்த்தபடி சாலையின் வெளிக்கு வந்தன. அவிழ்ந்த…

Read More