பேராசிரியர் பரமசிவன்

நூல் அறிமுகம்: பல்துறை அறிஞர் பரமசிவன் – ச. வின்சென்ட்

தொ.ப. என்று அழைக்கப்படுகிற பேராசிரியர் பரமசிவன் 2021 ஆம் ஆண்டில் அவரது மறைவிற்குப் பிறகு சிறப்புக் கவனம் பெறுகிறார். அவரைப் பெருமைப்படுத்தும் வகையில் சாகித்திய அகாதமி அவர்…

Read More