2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தல்: மக்கள் களம் – “பொது விநியோகத் திட்டம்”

எண்: 13 மோடி அரசாங்கத்தின் பொய்கள், பொய்கள் மேலும் பல பொய்கள் பொது விநியோகத் திட்டம் சொன்னது அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 80 கோடி மக்களுக்கு 5…

Read More